Struktūra

SANDRAUGOS VALDYMO STRUKTŪRA:

Aukščiausias Sandraugos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas.

Sandraugos valdymo vykdomasis organas yra valdyba.

Sandraugos kontrolės organas – Revizijos komisija.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Visuotinis susirinkimas išreiškia narių valią.

Visuotinio susirinkimo dalyviai yra:

Sandraugos nariai;

kiti asmenys, besidomintys irremiantys evangelišką bažnytinę muziką (be balsavimo teisės).

Visuotinis susirinkimas:

Tvirtina susirinkimo dienotvarkęir reglamentą;

išklauso ir tvirtina valdybos, revizijos ir veikiančią padalinių komisijos ataskaitas;

trejiems metams renka: valdyba, jos pirmininka, kandidatą, į valdybą ir revizijos komisija iš pasiūlytų kandidatų, atviru balsavimu;

papildo ir keičia Sandraugos įstatus;

tvirtina, papildo ir keičia Sandraugosveiklos programą;

likviduoja ir reorganizuoja Sandraugą;

Visuotinio susirinkimo sprendimaipriimami dalyvaujančių sandraugos narių paprasta balsų dauguma.

Susirinkimas kompetetingas spręsti visus jam numatytus kiausimus, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė Sandraugos narių.

Nesusirinkus kvorumui, ne vėliau kaip po keturių savaičių šaukiamas pakartotinis visuotinis sandraugos narių susirinkimas. Tada sprendimai neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais priimami dalyvaujančių sandraugos narių balsų dauguma, nepriklausomai nuo atvykusiųjų skaičiaus.

VALDYBA

Valdyba sudaroma iš penkių Sandraugos narių(papildyta dar dviem). Ją sudaro: pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius, konsultantas teologiniais klausimais ir atstovas tarptautiniams ryšiams, išrinkti visuotiniame susirinkime kas 3 metai. Pirmame posėdyje jie pasiskirsto pareigomis. Valdyba gali iš Sandraugos narių paskirti referentus atskiroms veikloms sritims koordinuoti, samdyti raštinės reikalų vedėją, vyr. finansininką, kitą personalą, būtiną renginių ir leidybinės veiklos organizavimui. Bet kuriam valdybos nariui, išskyrus pirmininką, atsisakius savo pareigų ar laikinai nesant (atostogos, ilgalaikės komandiruotės, kursai, ligos atvejai ir kt.), jo vietą valdyboje perima kandidatas.

REVIZIJOS KOMISIJA

Revizijos komisija susideda is trijų asmenų ir kontroliuoja ūkinę bei finansinę Sandraugos veiklą.

Revizijos komisija turi teisę bet kada patikrinti Sandraugos valdybos veiklą.

Jei nustatoma pažeidimą, medžiaga perduodama svarstyti Sandraugos visuotiniam narių susirinkimui.

Pasibaigus kalendoriniams metams, revizijos komisija atlieka visapusišką, veiklos patikrinimą, vertina ir teikia išvadą visuotiniam narių susirinkimui apie Sandraugos finansinę veiklą.

Esant reikalui, revizijos komisija turi teisę siūlyti valdybai sušaukti neeilinį visuotinį Sandraugos narių susirinkimą.

Revizijos komisijos nariais negali buti Sandraugos valdybos nariai ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai.

Revizijos komisija įstatymų numatyta tvarka atsakinga už blogą veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų nuslėpimą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *